Oeralindaboek

SUPPLEMENT op Kalma's bibliografie van 1956 betr. "THET OERA LINDA BOK"

( deze tekst is ook te downloaden als PDF-bestand)

 

(bijgewerkt door Mr N. Luitse, Den Haag tot 20 november 1991)

 

 

A         Bibliografie van gedrukte (c.q. gestencilde) stukken betreffende het Oera Linda Boek, aanwezig op de Provinciale Bibliotheek te Leeuwarden.

 

De met * gemerkte nummers verschenen in brochure- of boekvorm. Krantenartikels, die met * gemerkt zijn, werden ook als overdruk verspreid.

 

1902

 

S 1          Netscher, Frans - Van Boeken en Menschen.

Nieuwsblad van Friesland 20.12. 1902.

(Eerder verschenen in De Telegraaf).

 

1927

 

S 2          Het Oera-Lindaboek. (Een geschil tusschen dr. M. de Jong en dr. G.A. Wumkes, ten berde gebracht op de vergadering van de Ver. van Archivarissen).

Nieuwsblad van Friesland 4. 10. 1927.

 

1928

 

S 3          Fokkema, K. - Het geheim van het OeranLindaboek.

Opwaartsche wegen 6 (1928/29) 420-433.

 

1933

 

S 4          Hoekma, F.J. - Brieven uit Duitsland. Een en ander over de Oera-Lindakroniek. (N.a.v. de op handen zijnde uitgave v.h. Oera-Lindaboek door Prof. dr. H. Wirth).

Nieuwsblad van Friesland 29.12.1933.

 

1934

 

S 5          Kos, Ernst - Ora Linda Bok! (Spotvers op het gedoe om het Oera Linda Boek). Nieuwsblad van Friesland 7.5. 1934.

 

S 6          Oera Lindaboek-debat te Berlijn (Wat "De Telegraaf" ervan schrijft).

Nieuwsblad van Friesland 7.5. 1934).

 

S 7          Alde-fryske religy. Prefester Wirth to Ljouwert. (Lezingen in Friesland; Oera Linda boek-cultus) .

In : Slj. en Rj., jg. 1934, no. 52; jg. 1935, nos. 1 en 2.

 

S 8          It Oera Linda boek. Forteld troch ús boppemaster yn in gearkomste by him thus, fen "De joge Sieddinge". (ill). (Korte populaire uiteenzetting met hier en daar commentaar).

In : Slj.. en Rj., jg. 1934, nos 14 t/m 18 en nr. 20.

 

 

S 9a        Briefwisseling betr. het Oera Lindaboek

1-2       Fred. Muller aan M.A.G. Campbell en onbek.;

3-8       P. Schmidt van Gelder aan Fred. Muller;

9          P. Schmidt van Gelder aan L.F. over de Linden;

10        Waling Dijkstra aan Fred. Muller;

11        A.M. Berg aan onbek. (Fred. Muller of P. Schmidt van Gelder [… op fiche staat : uit de jaren 1876-1877].

12-14   Prof. E. Schröder aan Prof. Dr. J.W. Muller;

15        P.C.J.A. Boeles aan Prof. Dr. J.W. Muller;

16        H.A. Stadermann aan A. Heyting [uit de jaren 1917-1934]

 

S 9b        Krantenknipsels betr. het Oera Lindaboek :

1          Eine Erklärung Herman Wirths in Sachen der Ura-Linda-Chronik, Januar 1934

2          Schröder, Ernst - Boekbespreking van : Die Ura Linda Chronik, Übers. und herausg. von H. Wirth. 1933.

Sonderdr. aus Mitteil. der Akad. zur wisschensch. Erforschung und zur Pflege des Deutschtums, Hftm. I, .jrg. 1934;

3          Steche, T. - Die Ura-Linda-Chronik altgermanisch oder gefalscht? In : Volk. Beobachter 11.1.1934.

4          Hüber, A. - Das wahre Gesicht der Ura-Linda Chronik. In: Der Tag, … Mai 1934.

 

1936

 

S* 10A   Blécourt, Prof. Mr. A.S. de - Historisch en juridisch bewijs; oratie op 8 februari 1936. Wolters Groningen 1936, 71 pp.

1941

 

S* 10      Heyting, August - Simboliek in ons letterschrift en onze taal. Met enkele tekeningen en bijlagen. Rede voor de kelto-germaanse studiekring Yggdrasil . Den Haag 1941, 41, IV pp. 30cm. Gecycl. Triforeeks No. 17. (No. 73 van de 100 genumm. en getek. exx.). (Op pp. 28-28 over OLB).

1945

 

S* 11      Heyting, August - Verweer. Den Haag 1945, 32 pp. 21 cm. (Op pp. 11-13 over OLB).

 

1950

 

S 12        Het Oera-Linda-boek. Interessante beschouwing over een oude strijdvraag.

Nieuwsblad v. N.O. Friesland, jg. 70. nos 28 (26.10.1950) en 31 (17.10. 1950).

 

1951

 

S 13        Het Oera Linda Boek en Ossian. Naar aanleiding van de jongste (en laatste?) publicatie. (Over het boekje van E. Molenaar, zie: K 631).

Heerenveense Koerier, jg. 7, no. 24 van 20.1.1951.

 

 

1956

 

S* 14      Kalma, J.J. - "Thet Oera Linda Bok", bibliografie van gedrukte stukken en overzicht van verzameling brieven etc.

Uitg. Provinciale Bibliotheek van Friesland, Leeuwarden 1956, 62 pp. 8°.

 

S 15        Miedema, Hessel - Codicologische beschri jving van het handschrift genoemd "Het Oera Linda Boek" te Leeuwarden.

Amsterdam, okt. 1956. Doorslag machineschrift [2], 16 bl. 27,5x21,5 cm.

 

1957

 

S 16        Oera Linda Boek zette Friesland in vuur en vlam.

Deventer Dagblad, 9.11.1957.

 

S 17        G.W. - De wraak van Gerben Colmjon. "That Thusendigste Jar", een nieuw Oera Linda-Boek.

Deventer Dagblad, 9.11.1957.

 

S 18        Boeles, P.C.J.A. - De stand der Oera Linda problemen. Aard en inhoud van het Oera Linda boek.

It Baeken 19 (1957) pp. 27-30 en 64-71.

 

1958

 

S 19        Prof. Hellinga gaat met 18 studenten het Oera Linda Bok-mysterie te lijf.

Leeuwarder Courant, 12.9.1958.

 

S 20        International student group studies Oera Linda Bok.

Frisian News Items 14, nr. 9 (Dec. 1958), p. 41.

 

S 21        Oera Linda Bok: fantastisch oudfries historieboek.

Algemeen Dagblad, 19.12.1958.

 

S* 22      [Molenaar, E.] - De Friese vlag; het oud-Friese wapen en het Oera Linda Boek. Pleidooi voor een deskundig onderzoek van de inhoud van het handschrift van de familie Over de Linden.

Hilversum 1958, 13 pp. 23 cm. met tekstill., 2 afb. en 1 losse bijlage.

 

1959

 

S 23        Prof. dr. W.G. Hellinga is bezig met onderzoek van Oera Linda Boek.

Het Vrije Vol k, 7.1.1959.

 

S 24        Oera Linda boek heeft voorbeeld gehad, geschreven in merkwaardig OLB-schrift (Prof. Hellinga voor Fr. Akademy).

Leeuwarder Courant, 8.1.1959.

 

S 25        Piebenga, Dr. H.Tj. - Peins, onderzoekt handschrift van Corn. over de Linden en van dr. Eelco Verwijs. Geheim van Oera Linda Boek benaderd van grafologische kant. Helderse hellingbaas had enorme labiliteit.

Leeuwarder Courant. 11. 4. 1959.

 

S 26        Vleer, W.T. - Het geslacht Over de Linden kwam uit Steggerda. De boekverkoper Johannes Jans debet aan Oera Linda-boek?

Leeuwarder Courant, 29.8.1959.

 

1960

 

S 27        Verzameling J.F. Overwijn, Dordrecht (ca. 1935-ca.1960)

9 portefeuilles.

 

S* 28      Wirth Roeper Bosch, Herman - Um den Unsinn des Menschseins. Die Werdung einer neuen Geisteswissenschaft.

Geistesurgeschichtliche Kleinbuchreihe I. Wien [1960], 141 pp. 20 cm.

 

S* 29      Hellinga, W. Gs. - Hernieuwing van de Oera-Linda Bôk-studie.

In: Fryske stüdzjes oanbean oan Prof. Dr. J.H. Brouwer. Assen 1960, 247-249.

 

S 30        P [= Piebenga?] - Herman Wirth.

Leeuwarder Courant, 9.5-12.5.1961.

 

1962

 

S 31        Dader van Oera Linda Boek is nog niet bekend. Drs. Obbema sprak voor Fries Genootschap over onderzoek.

Leeuwarder Courant, 10.11.1962.

 

S 32        Beek, G.S. van - Gestencilde aantekeningen betr. het OLB. [c. 1962] 9 mappen, 30 cm.

 

1965

 

S*33       Krogman, W. - Zur Ura Linda Chronik.

 In: Us Wurk 14 (1965) 58-62.

 

1969

 

S*34       Obbema. P.J.F. - Halbertsma's kryptoniem in het Oera Linda-Bok. Joast Hiddes Halbertsma, 1789-1869.

In: Brekker en bouwer. 1969, pp. 328-338.

 

1970

 

S 35        Nieuwe visie van Mr G.J. van der Meij : Is Joast Hiddes (Halbertsma) maker van Oera Linda Boek? (Lezing voor Rotary Club te Leeuwarden).

Leeuvwarder Courant, 6. 1. 1970.

 

S 36        Dijkstra, A. - "Thet Oera Linda Bok" (onder: Ingezonden).

Leeuwarder Courant, 10.1.970.

 

S 37        Schrijversweekend. Het Oera Linda-boek ontraadseld en nieuw Fries gebed geboren (verslag lezing van F.S. Sixma van Heemstra betr. herkomst van het Oera Linda Boek). Leeuwarder Courant. 4.4.1970.

 

S*38       Poortinga, Y. - Pûen fol heale wiisheit.

In : Y. Poortinga, Fan skriften en skriuwers. Grins 1970, pp. 54-62. [ondertitel : Oera Linda-kunde ut de twaade hân]. Eerder verschenen in: De Tsjerne, XI, 1956, pp. 95-102.

 

S 39        Oera Linda. [Aankondiging reprint].

Leeuwarder Courant 21.10.1970.

 

S *40      Häusler, Friedrich - Die Erweckung des Bewusstseins für das Gesamtbild der

Erdenmenschheit, [und] zur Bewusstseinsgeschichte der Menschheit.

Dornach 1970, 6 pp. 31 cm. (Fotocopie 129913).

Uit : Das Goetheanurn. Wochenschrift für Anthroposophie, 15.2 en 22.2.1970. 49. Jahrg., nr. 7 en 8.

 

1971

 

S 41        Oera Linda Boek herdrukt. Grandioze practical joke blijft veel mensen toch boeien. Leeuwarder Courant 18.1.1971.

 

S* 42      Thet Oera Linda Bok, Naar een handschrift uit de dertiende eeuw. Bewerkt, vertaald en uitgeg. door J.G. Ottema [herdruk Amsterdam 1971. XL, 253 pp. 21 cm. [Facs. herdruk van de tweede uitgave van 1876, 500 ex.].

 

S* 43      Huussen Jr., A.H. - Het Oera Linda Boek.

In: Spiegel Historiael 6 (1971), 464-471.

 

S 44        Dezutter, W.P. - De godin Nehalennia en het Oera Linda Bok.

In : Zeeuws Tijdschrift 21 (1971), 134-135.

 

S 45        Dam, Freark - Worp Wigmana en it Oera Linda Boek.

In : It Baeken 33 (1971), nr. 5/6, 240-245.

 

1972

 

S*46       Los, Frans J. - Die Ura Linda Handschriften als Geschichtsquelle. Oostburg, z.j. [1972]. 144 pp. 22 cm. Met 1 krt, 1 ill.

 

S* 47      Sixma van Heemstra, F.S. - Le problème de l'Wra Linda Bok. Etude critique sur la formation de la chronique, suivie de la traduction annotée du premier chapitre. Précédé d'une préface de W. Hellinga.

Meppel z.j. [1972], 57 pp., 23 on. Met 6 facs. en reg.

 

S 48        Molen, S.J. van der - Sixma van Heemstra en het Oera Linda Boek.

Leeuwarder Courant. Bijlage Sneon en Snein, 19.2.1972.

 

S 49        Meij, Mr G.J. van der - Opzet van het Oera Linda Boek is zeer intelligent. [Lezing voor het Lit. Hist. Wurkforbân van de Fryske Akademy].

Leeuwarder Courant 24.3.1972.

 

S 50        Jitris in skot op de Oera Linda Bok. [N.a.v.: Fr.J. Los, Die Ura Linda Handschriften als Geschichtsquelle.]

Friesch Dagblad 28. 10. 1972.

 

S 51        Molen, S.J. van der - Doctor schiet Ura Linda-'bok'. [Boekbespreking van Fr.J. Los, Die Ura Linda Handschriften als Geschichtsquelle. Oostburg 1972].

Leeuwarder Courant. 11.11.1972.

 

S* 52      Grootaers, Jan - De nalatenschap van tante Aafje, of het beruchte Oera-Linda-boek.

In : Bres No. 38 (dec. 1972 / jan. 1973), pp.85-103.

 

1973

 

S 53        Kousbroek, Rudy - Friese stamtrots.

NRC/Handelsblad 26.1.1973 Cultureel Supplement.

 

S 54        Kousbroek, Rudy - West-Groningen.

NRC/Handelsblad 26.1.1973 Cultureel Supplement.

 

S* 55      Los, F.J. - Het Oera Linda boek een geschiedbron? Oud stadswapen van Staveren. Een verweerschrift.

Amsterdam z.j. [1973], 24 pp. 20 cm.

 

S*56       Los, Frans J. - Hypothese. L'affaire des amanujscrits "Oera Linda". [Paris 1973], 13 pp. 30 cm. Met tekstill. en bibliogr. 48869.

Nouvelle école. Mélanges. Numéro 24. Hiver 1973-74.

 

S* 57      Vitringa, A.J. - Naar aanleiding van Thet Oera Linda Bok. Historische schetsen en enige in- en uitvallen. [Facs. herdruk Amsterdam 1973 van uitg. 1874].

 

S 58        Undersyk fan wurkqroep oan VU (Vrije Universiteit, A'dam). "Flaters"; Oera Linda Boek humor fan in parodist?

Leeuwarder Courant 13.4.1973.

 

S 59        Wei mear ljocht op "Oera Linda Bok".

Friesch Dagblad 13.4.1973.

 

S 60        Mollinga, Th. - Werelden in botsing [Over het werk van I. Velikofsky, Werelden in botsing, en het Oera Linda Bok).

Friesch Dagblad 27.7. 1973.

 

S 61        Urgeschichtliche Untdeckungen am Neuenburgersee,

Neue Zürcher Zeitung 3.5. 1973. Fernausgabe No. 120, 73.

 

S 62        Over het Oera Linda Boek. Franeker Courant 12.3.1974.

 

S 63        Meij, Mr G.J. van der - Lezing over maker van OERA Linda Bok.

Prof. Böttcher zegt : "Het was Halbertsma" (ds. Joost Halbertsma) .

Leeuwarder Courant 18.10.1974.

 

S 64        Meij, Mr G. J. van der - voor Fries Genootschap : Schrijver Oera Linda Boek moet J. Halbertsma zijn.

Friesch Dagblad 18.10.1974.

 

S 65        G. - Hat ds. Joast Halbertsma it Oera Linda Bok skreaun? [N.a.v. een lezing van Mr G.J. van der Meij], in : De Stim fan Fryslan 36, nû 9 (nov. 1974).

 

1975

 

S 66        Zaal, W. - De ware kunst van het vervalsen. [O.a. over het Oera Linda Bok]

Elseviers Magazine 21.6.1975.

 

S 67        Andriessen, J.H. - Oera Linda Boek. Vervalsing of - althans gedeeltelijk - geschiedschrijving ? [Onder rubriek : "Lezers"].

Elzeviers Magazine 31, nr. 28 (12.7.1975).

 

S 68        Zijlstra, J. - Al viir 1900 vreemde vervalsingen. Het brein achter de Vikinschat: Cornelis over de Linden van het Oera-Linda-boek?.

Leeuwarder Courant 26.7.1975.

 

1976

 

S 69        Molen, S.J. van der - Oera Linda und kein Ende. [Over de brochure van F.J. Los "Het Oera Linda Boek een geschiedbron"].

Leeuwarder Courant 26.6.1976.

 

1977

 

S 70        Breuker, Ph.H. - De fryske literatuer om 1877 hinne.

In: De Vrije Fries 57 (1977) 68-74.

 

S* 71      Scrutton, Robert J. - The other Atlantis, ed. by Ken Johnson. Jersey [1977]. 260 pp. 23 cm. Met tekstill. 2 pl. afb. woorden). en reg.

 

1978

 

S* 72      Meij, G.J. van der - Kanttekeningen bij het Oera Linda boek. Een afspiegeling van de taal- geleerdheid, denkbeelden en schrijfstijl van dr. J.H. Halbertsrna, doopsgezind predikant in Deventer,

[Leeuwarden, 1978], 254 pp. 25 cm. Met tekstill. en losse bijlage: Grafologisch rapport van C.J. Böttcher.

 

S 73        Schreef J.H. Halbertsma het Oera Linda Boek?

Leeuwarder Courant 22.4.1978.

 

S 74        Zaal, Wim - Neef Teunis + Joost Hiddes + Hjir. Elzeviers Magazine 1.7.1978.

 

1979

 

S* 75      Scrutton, Robert J. - The other Atlantis. ed. by Ken Johnson. [Reprint 1979, oorspr. uitg. 1977].

 

1980

 

S 76        Berghuis, T.D. - Het Oera Linda boek.

Nijeberkoop 1980, 12 pp. 21 cm. stencil.

 

S 77        Breuker, Ph.B. - It Friesch Genootschap, it Friesch jierboeckjen en it Oera Linda Boek. De striid om taal befoarding tusken 1827 en 1837.

In: De Vrije Fries 60 (1980) 49-65.

 

S 78        Vulsma, R.F. - Den Helder - Het Oera Linda boek - de lidmaten van Enkhuizen - Gurtenius en tante Juutje.

In: Gens Nostra 35 (1980) 96-99.

1981

 

S* 79      Zittel, Kurt - Barbarossa und die Kraichgauritter : der letzte Kreuzzug Barbarossa's und Altes und Bekarmtes - Neues und Wieder entdecktes : hist. Roman 1981. 126 pp. Anhang p. 11: "Die 'Ura-Linda' Chronik ist keine Fälschung".

 

S 80        Rinsma, Wim en Elli - Het Oera Lindaboek. Een andere benadering.

In: Zuid-Friesland 23.9.1981.

 

1983

 

S* 81      The Oera Linda book = Thet Oera Linda Bok. Transl. from the Frisian by Frank H. Pierce IV.

Silverspring, Md. [1983], V, 114 pp. ill/ 29 cm.

 

S* x 82   The new Atlantean: a magazine for the presentation and discussion of topics related to lost continents, cities and civilizations. Issue no. 1 (summer 1983) . [verschijnt onregelmatig; in PBF aanwezig no. 7 (1986); no. 8 (geheel gewijd aan OLB).

1984

 

S 83        Huisman, K. - "Skiedniskeboartsjen" mei it Oera Linda Boek. Albert Delahaye's bjusterbaarlike fizy op de histoarje fan de Friezen.

Leeuwarder Courant 22.6.1984.

 

S* 84      Huussen jr., A.H. - Het Oera Linda boek : mystificatie of falsificatie?

In: Knoeien met het verleden. Utrecht 1984, 88-110.

1985

 

S* 85      Hermann, Albert - Unsere Ahnen und Atlantis : Nordische Seeherrschaft von Skandinavien bis nach Nordafrika. 2. Aufl . Steinkirchen, 1985, 168 pp. 21 cm. Anhang : Hermann, Albert - Neue Stimmen zur Ura Linda-Chronik.

[Reprint van artikel in: Nordische Welt, tijdschrift van de Gesellschaft für Germanische Ur- und Frühgeschichte, 19635, 246-256].

 

S* 86      Dokumentationen und Forschungen zu den Oera-Linda-Handschriften.

[Facs. herdr. van de uitg.: Berlin: Klinkhardt & Brerrnann, 1934].

 

1986

 

S 87        Luitse, Mr N. - Knoeien met het verleden. Lezing voor het Haags genootschap voor geestelijke vorming op 22.4.1986 [o.a. over het artikel van A.H. Huussen Jr 'Het Oera Linda Boek: mystificatie of falsificatie?' in: Knoeien met het verleden, Ambo 1984, 88-110]. 15 pp. Stencil.

 

1987

 

S* 88      Span, A. - Thet Oera Linda Bok (het Oera Linda Boek) waarheid of verzinsel?

In: Archeologische berichten No. 18 (1987), 148-164.

 

S* 89      Los, F.J. - De echtheid der Oera Linda-berichten.

In: Teksten, kommentaren en studies, 9e jrg. afl. 49 (dec. 1987), 40-55.

 

1988

 

S* 90      Baumann, Eberhard - Herman Wirth; Verzeichnis der Schriften von Herman Felix Wirth Roeper Bosch von 1911 bis 1980, sowie der Schriften für, gegen, zu und über die Person und das Werk von Herman Wirth.

Kolbermoor: Gesellschaft für Europäische Urgemeinschaftskunde, Herman-Wirth-Gesellschaft. 1988 (45).

 

S* 91      Lühe-Verlag, Steinkirchen - Die Oera Linda-Handschriften.

Band 1: Die ingaëvonischen Burgentexte, ca. 370 S.

Band 2: Die Handschriften der Kinder Adel as, ca, 320 S.

 

S 92        Rhijn, J. van - Het geheim van het Oera-Linda Boek.

Friesland Post 15, nr. 6 (juni 1988) 30-31.

 

1989

 

S 93        Luitse, Mr N. - Oera Linda Boek. Lezing voor het Haags Genootschap voor Geestelijke Vorming op 5.9.1989. 11 pp. Stencil.

 

1990

 

S 94        Kuijk, Jan - Was Minerva familie van het Zeeuws Meisje?

Dagblad Trouw 8.1.1990, achterpagina.

 

S 95        Luitse, Mr N. - Dossier Oera Linda Boek. Extra Bundel W, uitg. van de Studiekring van Meester-Vrijmetselaars [met portretten van Dr J.G. Ottema en Cornelis Over de Linden en een bibliografie van Dr J.G. Ottema]. Den Haag, mei 1990. 107 pp. Stencil.

 

S 96        Luitse, Mr N. - Brieven van Dr J.G. Ottema aan Cornelis en Leendert Floris over de Linden. 1990. 89 pp. Stencil.

 

S 97        Luitse, Mr N. - Dr J.G. Ottema's Lijsten van Woorden en Namen welke voorkomen in het OLB en Bouwstoffen voor een grammatica van het OLB. 1990. 115 pp. Stencil.

 

S 98        Luitse, Mr N. - Supplement op Kalma's bibliografie van 1956 betr. THET OERA LINDA BOK. Den Haag, 1990, 10 pp.

 

1991

 

S 99        Luitse, Mr N. - Brieven van Cornelis en Leendert Floris over de Linden aan Dr J.G. Ottema 1871-1874-1879, 1991. 110 pp. Stencil.

 

S100       Knol, Jelma Sytske - Joast siet net lekker yn syn fel, dêrom skreau er it Oera Linda Boek, in: Frysk en Frij, 26.9.1991.

 

S 101      Kok, Durk Willem - It Oera Linda Boek, in riedling, in: Frysk en Frij, 7.11.1991.

 

S102       Luitse, Mr N. - Dr J.G. Ottema (1804-1879) en het Oera Linda Boek, lezing voor de Ver. DE SPHINX, 's-Gravenhage op 14.11.1991. 12 pp. Stencil.