Oeralindaboek

Schenkingsakte

Ik, ondergeteekende,

CORNELIS OVER DE LINDEN,

   geboren te Den Helder, 12 December 1883, van beroep hoofdinspecteur van politie der Gemeente Amsterdam en wonende aldaar Eerste Constantijn Huygensstraat no. 63; bewaarder en eigenaar van het handschrift der Familie Over de Linden, dat, door den onvolprezen arbeid van den vertaler en uitgever, wijlen den heer Dr. J.G. OTTEMA, in de wetenschappelijke wereld en daarbuiten is bekend geworden en tot op heden nog bekend staat onder den naam THET OERA LINDA BOK,
   levende in het vaste vertrouwen, dat door de Wetenschap de Waarheid zal zegevieren over het mysterie, dat dit handschrift omhult,

verklaar

   met de aanbeveling nog, tot dit doel onbevooroordeelde wetenschappelijke onderzoekingen steeds te willen bevorderen en voorstaan,
   het handschrift "Thet Oera Linda Bok" voormeld,
   bij deze ten dienst van de Wetenschap en met achterstelling van familietradities te schenken aan
de PROVINCIE FRIESLAND

   om het te plaatsen in de Oera-Linda-Bok-Bibliotheek in de Provinciale Bibliotheek te Leeuwarden, een en ander onder voorwaarden:
   dat het Handschrift "Thet Oera Linda Bok" in de Oera-Linda-Bok-Bibliotheek onder een afzonderlijk nummer wordt opgenomen en op een beveiligde plaats wordt bewaard;
   dat het handschrift "Thet Oera Linda Bok" onder geen beding buiten het bibliotheekgebouw aan derden ten gebruike zal worden gegeven;
   dat (met uitzondering van het gebruik voor tentoonstellingsdoeleinden in het bibliotheekgebouw onder toezicht en in een afsluitbare vitrine) het Handschrift "Thet Oera Linda Bok" uitsluitend zal worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek te voormelder plaatse, onder toezicht van den bibliothecaris of diens gemachtigde.

Verklaar voorts :

   dat ter uitvoering van vorenomschreven schenking, het Handschrift "Thet Oera Linda Bok" door mij is overgedragen aan den heer
Dr. GEERT AELCO WUMKES,

   die in zijn kwaliteit als Bibliothecaris van de Provinciale Bibliotheek van Friesland door Gedeputeerde Staten der Provincie Friesland is gemachtigd deze schenking voor Friesland onder de gestelde voorwaarden, te aanvaarden en die, ten blijke van deze aanvaarding en de ontvangst van dit handschrift, deze verklaring mede onderteekent, onder vermelding van den datum van ontvangst.
   Aldus ten behoeve van beide partijen in duplo opgemaakt te Amsterdam, den zestienden October negentienhonderd acht en dertig, en met mijn handteekening en devies bekrachtigd.

w.g. C. OVER DE LINDEN.
Waak !   


w.g. G. A. WUMKES.

Leeuwarden, 18 October 1938